เกี่ยวกับเรา

การฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักงานศาลปกครอง

วัตถุประสงค์
          เพื่อให้สมาชิกทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ซึ่งการถึงแก่ความตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล

ประเภทสมาชิก
          (1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พนักงานราชการศาลปกครอง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานศาลปกครอง หรือพนักงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นของศาลปกครอง และพนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
          (2) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ของสมาชิกสามัญและข้าราชการบำนาญของศาลปกครอง

คุณสมบัติผู้สมัคร
          (1) มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห์
          (2) มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
          (3) อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันยื่นใบสมัคร และการฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับเอกสารครบถ้วน
          (4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกคัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิกตามระเบียบฯ ข้อ 17(3)

วิธีการสมัครเป็นสมาชิก
          ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยให้ยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อรับรองคุณสมบัติ เว้นแต่ตุลาการศาลปกครองให้ยื่นโดยตรง

หลักฐานการสมัคร
         - สมาชิกประเภทสามัญ
                   (1) ใบสมัครสมาชิก
                   (2) สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน
                   (3) สำเนาทะเบียนบ้าน

         - สมาชิกประเภทสมทบ
                   (1) ใบสมัครสมาชิก
                   (2) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรส)
                   (3) สำเนาทะเบียนบ้าน
                   (4) สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน
                   (5) สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเป็นบุตร) หรือหนังสือรับรองบุตร

          สมาชิกภาพของผู้สมัคร : เริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกและผู้สมัครได้ชำระเงินต่างๆ ตามระเบียบแล้ว (เงินค่าสมัคร 20 บาท เงินค่าบำรุงปีละ 30 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 100 บาท รวมเป็นเงิน 150 บาท)

สมาชิกภาพสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
          (1) ถึงแก่ความตาย รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล
          (2) ลาออกโดยทำหนังสือถึงการฌาปนกิจสงเคราะห์และให้มีผลนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้ออก
          (3) ถูกคัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ และได้รับหนังสือเตือนจากการฌาปนกิจสงเคราะห์แล้วสองครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกันสามสิบวัน ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ทำหนังสือลงทะเบียนตอบรับหรือการฌาปนกิจสงเคราะห์ ไม่สามารถติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ได้ และคณะกรรมการเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ
          (4) กระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างร้ายแรงและคณะกรรมการมีมติให้ออก

          *การสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิ์เรียกเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ที่ได้ชำระตามระเบียบนี้คืนจากการฌาปนกิจสงเคราะห์ เว้นแต่ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย

          *เมื่อสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์คนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องออกเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่ตายในอัตราศพละ 20 บาท

การชำระเงิน
          (1) ชำระโดยจ่ายเป็นเงินสด ได้ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลปกครอง
          (2) ชำระโดยการหักจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิก
          (3) ชำระโดยวิธีอื่นใดตามที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กำหนด
          หากสมาชิกโอน/ย้ายหน่วยงาน ลาออกจากราชการ เกษียณ หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรุณาแจ้งการฌาปนกิจสงเคราะห์ทุกครั้ง

การขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
          ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ซึ่งเป็นบุคคลที่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลปกครองแสดงความจำนงไว้ในใบสมัคร หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์ลักษรให้เป็นผู้รับเงินไว้กับการฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลปกครอง ให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ยื่นแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ศพ พร้อมด้วยหลักฐาน ได้ที่ทำการการฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลปกครอง (กลุ่มสวัสดิการ สำนักบริหารกลาง) หรือ หน่วยงานต้นสังกัด ในกรณียื่นคำร้องผ่านหน่วยงานต้องให้ผู้บังคับบัญชารับรอง

หลักฐานการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
          (1) หลักฐานหนังสือการแสดงเป็นสมาชิก
          (2) ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย
          (3) ใบมรณะบัตร
          (4) สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
          (5) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ หรือผู้จัดการศพ
          (6) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือผู้จัดการศพ
          (7) สำเนาบัตรประจำตัวหรือบัตรประชาชนของผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือผู้จัดการศพ

          ทั้งนี้ การฌาปนกิจสงเคราะห์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ทั้งหมดภายใน 60 วัน นับแต่วันรับคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์

-----------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
การฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลปกครอง (กลุ่มสวัสดิการ สำนักบริหารกลาง)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์เลขหมาย 0-2141-0921 โทรสาร 0-2105-5565