ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลปกครอง

นางสาว วาทกานต์ เพชรรินทร์
กลุ่มสวัสดิการ
สำนักบริหารกลาง
สำนักงานศาลปกครอง
Tel : 0-2141-0921