ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

          แบบฟอร์มใบสมัคร + แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงิน (ใช้ด้วยกันเสมอ)
          แบบฟอร์มใบขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
          แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงิน
          แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
          หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์

ระเบียบฌาปนกิจสงเคราะห์

          ระเบียบฌาปนกิจสงเคราะห์ 2556
          ระเบียบกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลปกครอง 2558
          หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษ

แผ่นพับ

          แผ่นพับฌาปนกิจสงเคราะห์

คู่มือ

          คู่มือวิธีการใช้ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
          คู่มือวิธีการใช้ระบบสำหรับสมาชิก